Sốt Q

Bệnh lao là gì?

Q fever is caused by the bacteria Coxiella Burnetii.

Triệu chứng cần nhận biết

Infection is asymptomatic in at least half of cases. Those who experience symptoms may develop fever, chills, sweats, fatigue, severe headache, weakness, and muscle and joint pain. Complications can include hepatitis, pneumonia and endocarditis. Death is rare.

Bệnh lây truyền qua đường nào

The bacteria can survive in air, soil and water. It is transmitted to humans by inhaling infected soil and dust. The main sources of infection for humans include cattle, sheep and goats.

Phòng ngừa

Immunising high risk groups (abattoir workers, farmers, stockyard workers, shearers, animal transporters, and others exposed to cattle, camels, goats, and kangaroos or their products) is the best way to prevent Q fever. Before vaccination, serological and skin testing should be performed. If previous infection is confirmed, vaccination is not needed. Vaccination generally provides lifelong protection.

Vaccination is not recommended in those <15 years.

Egg allergy is a contraindication to immunisation.

Nguồn tài liệu

Tác giả: Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 9 năm 2018

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi các thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.