Nhóm Tư vấn Kỹ thuật về Chủng ngừa Úc (ATAGI) cung cấp lời khuyên độc lập cho Bộ trưởng Bộ Y tế về Chương trình Chủng ngừa Úc và các vấn đề liên quan khác.

Ngoài các chuyên gia kỹ thuật, tư cách thành viên của ATAGI bao gồm đại diện người tiêu dùng và các bác sĩ đa khoa.

Điều khoản tham chiếu của Nhóm tư vấn kỹ thuật Úc về tiêm chủng là:

  • cung cấp tư vấn kỹ thuật cho Bộ trưởng Bộ Y tế về quản lý y tế các loại vắc-xin có sẵn ở Úc, bao gồm cả những vắc-xin trên Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP)
  • thông qua sở, đưa ra lời khuyên cho các tổ chức tài trợ nghiên cứu về tình trạng nghiên cứu tiêm chủng hiện tại và các lĩnh vực cần nghiên cứu bổ sung
  • tư vấn cho Ủy ban Tư vấn Lợi ích Dược phẩm (PBAC) về các vấn đề liên quan đến sức mạnh liên tục của bằng chứng liên quan đến các loại vắc xin hiện có, mới và mới nổi liên quan đến hiệu quả và việc sử dụng chúng trong dân số Úc
  • tham khảo ý kiến với các tổ chức có liên quan để sản xuất các Sổ tay Chủng ngừa Úc 
  • tham khảo ý kiến của Ủy ban Tiêm chủng Quốc gia (NIC) về nội dung và hình thức của Sổ tay Tiêm chủng Úc và các chiến lược thực hiện liên quan
  • tham khảo ý kiến của Mạng lưới bệnh truyền nhiễm Australia (CDNA) và Ủy ban cố vấn về vắc xin (ACV) về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chính sách, quy trình tiêm chủng và an toàn vắc xin
  • cung cấp lời khuyên về các chương trình và chính sách tiêm chủng COVID-19, để cải thiện niềm tin vào vắc xin COVID-19 và đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng với vắc xin COVID-19 khi chúng có sẵn ở Úc.

ATAGI họp thường xuyên và cung cấp các bản tin nêu chi tiết các kết quả quan trọng từ các cuộc họp. Các bản tin này, tuyên bố tiêm chủng COVID-19 và thông tin cập nhật hàng tuần có sẵn qua trang web ATAGI.

vắc-xin kết quả PBAC cũng được cung cấp công khai.

Nguồn tài liệu

Tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Đượcxem xét bởi: Francesca Machingaifa (Điều phối viên Y tá Giáo dục MVEC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 8 năm 2021

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.