Vào năm 2016, Sổ đăng ký Chủng ngừa Trẻ em Úc (ACIR) trước đây được mở rộng thành Sổ đăng ký toàn bộ cuộc sống và được gọi là Sổ đăng ký Chủng ngừa Úc (AIR). Đây là sổ đăng ký quốc gia ghi lại các lần tiêm chủng của tất cả người dân Úc ở mọi lứa tuổi.

Tại sao vắc xin nên được ghi lại?

AIR ghi lại bất kỳ liều lượng vắc xin nào đã sử dụng, ngày sử dụng và các nhãn hiệu cụ thể được cung cấp. Nó cũng xác định bất kỳ loại vắc-xin nào đến hạn hoặc quá hạn theo Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP). Báo cáo lịch sử tiêm chủng (IHS) cũng có thể được tạo từ AIR.

Đối với các gia đình đang nhận các khoản thanh toán Trợ cấp Thuế Gia đình Phần A hoặc trợ cấp chăm sóc trẻ em, hồ sơ AIR của trẻ cần cho thấy rằng việc tiêm chủng được cập nhật để đảm bảo rằng các khoản thanh toán không bị giảm.

Để xác nhận đăng ký vào các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non (bao gồm chăm sóc trẻ em và mẫu giáo), phải xuất trình IHS cập nhật từ AIR.

Một báo cáo toàn diện về tất cả các loại vắc-xin được tiêm giúp tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin và hiệu quả của NIP.

Ai có thể ghi chép chủng ngừa?

Bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng được công nhận nào cũng có thể ghi vắc xin vào AIR.

Những loại vắc xin nào cần được ghi lại?

Tất cả các loại vắc-xin được sử dụng kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1996 đều có thể được ghi vào AIR. Điều này bao gồm tất cả các loại vắc-xin trong NIP, vắc-xin cúm và vắc-xin du lịch, cũng như bất kỳ vắc-xin bổ sung nào được cung cấp cho một cá nhân (ví dụ: vắc-xin uốn ván được tiêm cho vết thương dễ bị uốn ván, Boostrix® trong thai kỳ, vắc-xin viêm não mô cầu B, v.v.). Bất kỳ loại vắc-xin nào được cung cấp ở nước ngoài đều có thể và cũng nên được ghi lại.

Năm 2021, thay đổi pháp luật bắt đầu có hiệu lực bắt buộc phải báo cáo tất cả vắc-xin NIP, cúm và COVID-19 cho AIR.

Miễn trừ tiêm chủng và kế hoạch bắt kịp

Tất cả các trường hợp miễn trừ tiêm chủng đã được phê duyệt và các kế hoạch bổ sung được công nhận đều được ghi lại trên AIR để đảm bảo rằng hồ sơ tiêm chủng là chính xác.

Bệnh nhân có cần đủ điều kiện nhận medicare để có hồ sơ AIR không?

Không. Mọi người đều có thể có một bản ghi AIR. Nếu một người không có medicare, việc chủng ngừa vẫn có thể được ghi lại dựa trên tên, ngày sinh và địa chỉ.

Báo cáo lịch sử tiêm chủng

IHS có thể được sử dụng để theo dõi các loại vắc-xin đã được tiêm, vắc-xin sắp hết hạn hoặc quá hạn. Tất cả các trường hợp miễn trừ y tế đều được ghi trên IHS. IHS là hình thức tài liệu duy nhất được chấp nhận khi ghi danh vào các dịch vụ chăm sóc và giáo dục mầm non.

Làm cách nào để truy cập hồ sơ AIR của riêng tôi?

Có thể truy cập các bản sao kê bằng tài khoản trực tuyến của Medicare thông qua myGov. Ngoài ra, có thể lấy các bản sao từ bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng nào hoặc đường dây tư vấn của AIR.

Tài liệu

Tác giả: Rachael McGuire (MVEC, Điều phối viên y tá giáo dục)

Đượcxem xét bởi: Rachael McGuire (MVEC, Điều phối viên y tá giáo dục)

Ngày: tháng 2 năm 2021

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.