Lý lịch

methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is an enzyme cái đó helps the body to break down folate. Các MTHFR enzyme is made by các MTHFR gene. Harmless changes in the MTHFR gene, polymorphisms, are very common. Importantly, MTHFR polymorphisms do không cause any significant health problems. MTHFR gene variants or mutations are different to gene polymorphismsare very rare. For more information about the MTHFR gene, refer to the resource below [Resources: VCGS MTHFR].

MTHFR gene polymorphisms and vaccines

People who have MTHFR gene polymorphisms can safely receive vaccines. There is no increased risk of adverse events following immunisation (AEFI).

MTHFR gene polymorphism testing

There is no clinical indication for MTHFR polymorphism testing before vaccination.

Các tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch) và Margie Danchin (Nghiên cứu viên cấp cao, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Reviewed by: Katie Butler (MVEC Education Nurse Coordinator) Sally Gordon (MVEC Senior Research Fellow)

Ngày: October 2023

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

You should not consider the information on this site to be specific, professional medical advice for your personal health or for your family’s personal health. For medical concerns, including decisions about vaccinations, medications and other treatments, you should always consult a healthcare professional.