Bệnh lao là gì?

Rabies is a disease caused by exposure to saliva or nerve tissue of an animal infected with the rabies virus or other lyssavirus.

The majority of exposures occur in travellers visiting places where disease is endemic (e.g Asia, Africa)

Triệu chứng cần nhận biết

Initial symptoms are usually non-specific and can include cough, fever, headache, myalgia, tiredness and vomiting. Disorientation, anxiety, bizarre behaviour, agitation, hypersalivation (increase in saliva) and hyperactivity can then occur before sudden death.

Bệnh lây truyền qua đường nào

Disease can occur after a scratch or bite that has broken the skin, or via direct contact with a person’s mucosa (nose, eye or mouth)

Phòng ngừa

Rabies is a vaccine preventable disease. Pre-exposure prophylaxis is often recommended for those travelling to Rabies prone areas, as well as for those who work in an at-risk occupation such as bat-handlers and veterinarians.

Post-exposure treatment should be commenced as soon as possible. In cases of rabies exposure when prior immunisations have not been administered, treatment with Human Rabies Immunoglobulin (HRIG) and immunisation is recommended.

Nguồn tài liệu

Tác giả: Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 9 năm 2018

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.