SAEFVIC (Surveillance of Adverse Events Following Vaccination In the Community) is the central reporting service in Victoria for any significant adverse event following immunisation (AEFI).

An AEFI is defined by the Australian Immunisation Handbook as “any untoward medical occurrence that follows immunisation. It does not necessarily have a causal relationship with the vaccine”. A vaccine error is also considered an AEFI and may be related to the way a vaccine was stored, prepared or administered.

Reporting adverse events is not mandatory in Victoria, however doing so allows the rapid investigation of any potential vaccine or system problems by Victorian and national health authorities (Therapeutic Goods Administration). This helps to ensure a safe and effective immunisation program and it maintains community confidence in vaccines.

Sau báo cáo về các tác dụng phụ, SAEFVIC có thể tạo điều kiện hỗ trợ lâm sàng cá nhân hóa cho bệnh nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi AEFI. Điều này có thể được thực hiện thông qua tư vấn trực tiếp hoặc chăm sóc sức khỏe từ xa với bác sĩ chuyên khoa hoặc với y tá tiêm chủng qua điện thoại.

Vui lòng gặp bác sĩ gia đình, khoa cấp cứu địa phương hoặc gọi 000 nếu cần hỗ trợ ngay lập tức.

Các tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch), Georgina Lewis (Giám đốc lâm sàng, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch) và Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Được xem xét bởi: Rachael McGuire (Điều Phối Viên Y Tá Giáo Dục MVEC)

Ngày: Tháng Mười 20, 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.