Giám sát các sự kiện bất lợi sau khi tiêm chủng trong cộng đồng (SAEFVIC)

SAEFVIC (Surveillance of Adverse Events Following Vaccination In the Community) is the central reporting service in Victoria for any significant adverse event following immunisation (AEFI).

An AEFI is defined by the Australian Immunisation Handbook as “any untoward medical occurrence that follows immunisation. It does not necessarily have a causal relationship with the vaccine”. A vaccine error is also considered an AEFI and may be related to the way a vaccine was stored, prepared or administered.

Reporting adverse events is not mandatory in Victoria, however doing so allows the rapid investigation of any potential vaccine or system problems by Victorian and national health authorities (Therapeutic Goods Administration). This helps to ensure a safe and effective immunisation program and it maintains community confidence in vaccines.

Sau báo cáo về các tác dụng phụ, SAEFVIC có thể tạo điều kiện hỗ trợ lâm sàng cá nhân hóa cho bệnh nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi AEFI. Điều này có thể được thực hiện thông qua tư vấn trực tiếp hoặc chăm sóc sức khỏe từ xa với bác sĩ chuyên khoa hoặc với y tá tiêm chủng qua điện thoại.

Vui lòng gặp bác sĩ gia đình, khoa cấp cứu địa phương hoặc gọi 000 nếu cần hỗ trợ ngay lập tức.

Các tác giả: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch), Georgina Lewis (Giám đốc lâm sàng, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch) và Rachael McGuire (Y tá nghiên cứu, SAEFVIC, Viện nghiên cứu trẻ em Murdoch)

Được xem xét bởi: Rachael McGuire (Điều Phối Viên Y Tá Giáo Dục MVEC)

Ngày: Tháng Mười 20, 2022

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.


Chấn thương vai liên quan đến tiêm vắc-xin (SIRVA)

Bệnh lao là gì?

Shoulder Injury Related to Vaccine Administration (SIRVA) is a rare but serious complication following suspected inadvertent administration of a vaccine too high in the deltoid or into the shoulder joint. This may cause a local inflammatory response and potential trauma to local structures within the shoulder joint including bursae, ligaments and tendons resulting in sudden onset shoulder pain and restricted movement. Symptoms can last for weeks to months or as long as years. Affected individuals can experience varying degrees of disability which can impact on their activities of daily living, social and emotional wellbeing. 

Symptoms

Distinguishing symptoms/features of SIRVA include: 

 • sudden onset shoulder pain within 48 hours of vaccination- different to the injection site pain expected following vaccination 
 • restricted range of movement (RROM) of affected shoulder 
 • persistent shoulder pain and RROM lasting >1 week, lasting weeks to months 
 • suspicion of incorrect vaccination site – too high in the upper arm. 

Impacts and implications

The impacts of SIRVA can include: 

 • interrupted sleep due to pain  
 • difficulty with personal care, care of others and activities of daily living 
 • inability to participate in sports or hobbies  
 • tôiodified work duties 
 • time off work related to symptoms and/or treatments and investigations 
 • tôioss of income due to time off work  
 • financial burden due to cost of treatments and investigations  
 • emotional and social wellbeing. 

Further implications for an individual with SIRVA can include vaccine hesitancy, reduced confidence in healthcare/immunisation providers and the potential for impaired immunogenicity.

Diagnosis 

A GP, specialist or allied health professional such as a physiotherapist can diagnose SIRVA based on presenting symptoms and clinical history following an immunisation. 

If radiological investigations such as ultrasound or MRI are undertaken to support or confirm a diagnosis, abnormalities including bursitis, adhesive capsulitis, impingement syndrome, synovitis or tendon tears may be identified.  

Early diagnosis of SIRVA leads to timely treatment which is thought to lessen the duration and severity of symptoms.  

Treatment options

SIRVA can be treated in a variety of ways and may include any of the following: 

 • over the counter pain/anti-inflammatory medications 
 • prescription pain/anti-inflammatory medication 
 • oral corticosteroids 
 • corticosteroid joint injections 
 • physiotherapy or other allied health professionals  
 • massage
 • surgery(rare). 

How to prevent SIRVA

SIRVA can be prevented by following the recommended vaccination procedureS for correct injection technique. 

WordPress Tables Plugin

Vui lòng tham khảo trước MVEC: Quản lý tiêm vắc xin- đúng kỹ thuật for further information on correct injection technique.

Where to report a case of SIRVA

All confirmed or suspected cases of SIRVA should be reported to SAEFVIC (the Victorian vaccine safety service). Reports can be made by consumers, immunisation providers or treating healthcare professionals. 

SAEFVIC can provide clinical advice or facilitate consultation with an immunisation specialist if required. 

Nguồn tài liệu

Các tác giả: Mel Addison (SAEFVIC Research Nurse, Murdoch Children’s Research Institute), Rachael McGuire (SAEFVIC Research Nurse, Murdoch Children’s Research Institute), Georgie Lewis (SAEFVIC Clinical Manager, Murdoch Children’s Research Institute) and Nigel Crawford (Director SAEFVIC, Murdoch Children’s Research Institute)

Đượcxem xét bởi: Mel Addison (Y tá Nghiên cứu SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: Tháng Ba 23, 2023

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.


Chương Rủi ro Đặc biệt trong Sổ tay Chủng ngừa Úc

Bệnh lao là gì?

Những người có nguy cơ cao mắc các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin (VPD) được xếp vào nhóm 'nguy cơ đặc biệt' trong Sổ tay Chủng ngừa Úc.

Điều này bao gồm các quần thể có nguy cơ đặc biệt (ví dụ: Thổ dân và Người đảo Torres Straight) và những người có nhu cầu tiêm vắc-xin bổ sung (ví dụ: tiêm phòng cho bà mẹ; trẻ sinh non). Nó cũng có các phần chi tiết về những người có nguy cơ đặc biệt do ức chế miễn dịch (bệnh và/hoặc điều trị), ví dụ như Asplenia, ung thư/hóa trị.

Chương này được cập nhật trực tuyến bằng các bằng chứng khoa học mới nhất hiện có

Sổ tay được xác nhận bởi:

 • Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc [ATAGI] và
 • Hội đồng nghiên cứu y tế và sức khỏe quốc gia [NHMRC]

Nguồn tài liệu

Đượcxem xét bởi: Nigel Crawford (Giám đốc, SAEFVIC, Viện Nghiên cứu Trẻ em Murdoch)

Ngày: tháng 9 năm 2018

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.

 


Người nhận ghép tạng rắn: khuyến nghị tiêm chủng trước ghép

Lý lịch

In order to prevent the rejection of transplanted organs, people who have undergone a solid organ transplant require varying doses of immune suppressive medication. Once a patient is immune suppressed, seroprotection gained from immunisation may be suboptimal and therefore additional doses of vaccines may be recommended. Some vaccines (live-attenuated vaccines) may be contraindicated.

To overcome this and maximise immune responses it is recommended where possible that all vaccines are administered well before transplant with live-attenuated vaccines administered a minimum of 4 weeks prior to transplant.

Vui lòng tham khảo trước MVEC: Pre-solid organ transplant recipient immunisation guideline (0-18 years) để biết thêm thông tin.

For immunisation recommendations following a solid organ transplant please refer to your immunisation specialist for specific advice.

MVEC special risk guidelines

These guidelines have been prepared by immunisation staff from the Royal Children’s Hospital and Monash Health and endorsed at a monthly immunisation meeting. Attendees at this meeting include paediatricians, infectious disease physicians, nurse immunisation specialists, infection control team members and a representative from the Immunisation Section of the Victorian Department of Health.

These guidelines are based on the latest available evidence and aim to align with recommendations in the Sổ tay Chủng ngừa Úc.

tài trợ vắc xin

Một số khuyến nghị trong các hướng dẫn này nằm ngoài phạm vi của Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP). Các khu vực pháp lý khác nhau và từng bệnh viện có cách tiếp cận khác nhau đối với vắc xin không phải NIP, điều này cần được làm rõ với dịch vụ y tế địa phương.

We welcome any feedback on the guidelines, please email: [email protected]

Nguồn tài liệu

Các tác giả: Nigel Crawford (Director, SAEFVIC, Murdoch Children’s Research Institute) and Rachael McGuire (SAEFVIC Research Nurse, Murdoch Children’s Research Institute)

Đượcxem xét bởi: Rachael McGuire (MVEC Education Nurse Coordinator) and Annie Cobbledick (Immunisation Pharmacist, the Royal Children’s Hospital)

Ngày: tháng 3 năm 2021

Tài liệu trong phần này được cập nhật khi có thông tin mới và có vắc-xin. Nhân viên của Trung Tâm Giáo Dục Vắc-xin Melbourne (MVEC) thường xuyên xem xét độ chính xác của các tài liệu.

Quý vị không nên coi các thông tin trong trang web này là tư vấn y tế chuyên nghiệp, cụ thể cho sức khỏe cá nhân của quý vị hay của gia đình quý vị. Đối với các lo ngại về y tế, bao gồm các quyết định về chủng ngừa, thuốc men và các phương pháp điều trị khác, quý vị luôn phải tham khảo ý kiến của chuyên viên chăm sóc sức khỏe.