Từ hôm nay, có những thay đổi đối với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) được thiết kế để cải thiện khả năng bảo vệ chống lại bệnh viêm màng não cầu khuẩn và phế cầu khuẩn. 

Bạn có thể đọc thêm về những thay đổi này tại đây:

Clinical update: National Immunisation Program (NIP) schedule changes from 1 July 2020 – advice for vaccination providers

Quý vị có thể xem Lịch Chủng ngừa Victoria được cập nhật tại đây:

Lịch tiêm chủng Victoria

Chúng tôi đã cập nhật các trang sau để phản ánh những thay đổi này: