Cập nhật vắc-xin lâm sàng 2016

CVU tiếp theo sẽ được tổ chức vào thứ Hai ngày 5 tháng 12 năm 2016 từ 8:30 sáng đến 3:00 chiều tại The SPOT ở Carlton (một phần của Đại học Melbourne). Vé hiện đang được bán thông qua chúng tôi trang sự kiện. Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó!