Miễn phí vắc xin Cúm năm 2018 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi

Tại Victoria vào năm 2018, vắc-xin Cúm sẽ được cung cấp MIỄN PHÍ cho tất cả trẻ em từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi. Để biết thêm thông tin và cách tiếp cận vắc xin, vui lòng truy cập MVEC của chúng tôi Vắc xin cúm miễn phí cho trẻ em năm 2018 Trang tham khảo