Giải thích gen MTHFR

Một số gia đình, người tiêu dùng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã hỏi nhân viên MVEC về gen MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) và các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng [AEFI]. xin vui lòng tham khảo của chúng tôi trang MVEC để biết thêm thông tin.


Chương trình chủng ngừa Zoster (giời leo) mới

Từ tháng 11 năm 2016, Zostavax sẽ được tài trợ theo Chương trình Chủng ngừa Quốc gia dành cho những người từ 70 tuổi trở lên, đồng thời tài trợ cho những người từ 71–79 tuổi cũng được tài trợ cho đến tháng 10 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các tài nguyên mới của chúng tôi, vui lòng tham khảo trang MVEC