Thiếu vắc-xin Menveo® (Màng não mô cầu A, C, W, Y)

GSK đã thông báo rằng hiện tại có sự thiếu hụt nguồn cung Menveo® vắc-xin cho thời gian còn lại của năm 2018. Tham khảo thông báo TGA để biết thêm thông tin. Để biết các lựa chọn chủng ngừa Meningococcal thay thế, vui lòng xem của chúng tôi MVEC: Bệnh viêm màng não mô cầu và vắc xin trang


Cúm 2018

MVEC hiện đã cập nhật các khuyến cáo về Cúm cho mùa 2018. Vui lòng theo liên kết để biết thêm thông tin MVEC: Khuyến nghị vắc-xin cúm


Những thay đổi đối với luật No Jab, No Play

Kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2018, những thay đổi đối với luật "No Jab, No Play" đã có hiệu lực. Chỉ những tờ khai Lịch sử Chủng ngừa do Cơ quan Đăng ký Chủng ngừa Úc (AIR) cung cấp mới là bằng chứng tiêm chủng được chấp nhận. Các hình thức tài liệu trước đây (ví dụ: thư GP hoặc tuyên bố của hội đồng địa phương) sẽ không được chấp nhận. Để biết thêm thông tin tham khảo MVEC's Không Jab Không Chơi Trang tham khảo.