Để biết thông tin về chủng ngừa cúm cho mùa 2019, bao gồm các nhãn hiệu cụ thể theo độ tuổi, hướng dẫn về liều lượng và lời khuyên cho các nhóm có nguy cơ, vui lòng tham khảo:

MVEC: Khuyến nghị vắc-xin cúm