Bệnh cúm có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào trong năm và nên tiêm phòng cho tất cả mọi người trên 6 tháng tuổi. Một số nhóm bệnh nhân đủ điều kiện nhận vắc-xin cúm được tài trợ trong Chương trình Chủng ngừa Quốc gia (NIP). Nó cũng có sẵn để mua cho những người không đáp ứng các tiêu chí tài trợ.

Để biết thêm thông tin về tiêm phòng cúm năm 2020, vui lòng tham khảo các nguồn sau:

Australian Government Department of Health: 2020 influenza vaccines- it’s not too late to get vaccinated
MVEC: Khuyến nghị vắc-xin cúm
MVEC: Vắc xin cúm- Những câu hỏi thường gặp