Cập nhật về vắc-xin lâm sàng ảo (CVU) ảo đầu tiên của chúng tôi sẽ được tổ chức vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 và sẽ có nhiều người thuyết trình trong nước và quốc tế. Các chủ đề bao gồm vắc-xin COVID-19, cúm, an toàn vắc-xin và truyền thông về vắc-xin.

Registrations to attend are closing soon. Be sure to purchase your tickets by tomorrow December 1, 2020 so you don’t miss out!

Vé có thể được mua bằng cách đi đến của chúng tôi Sự kiện trang

Liên kết hội thảo trên web duy nhất của bạn sẽ được gửi qua email trong những ngày tới, vì vậy hãy chú ý tìm kiếm nó.