Sổ tay Tiêm chủng Úc gần đây đã được cập nhật để phản ánh những thay đổi đã được Giám đốc Y tế, Giáo sư Brendan Murphy, phê duyệt vào ngày 20 tháng 9 năm 2019. 

Một bản tóm tắt các bản cập nhật có sẵn tại cập nhật.

Lưu ý: Các thay đổi bao gồm các bản cập nhật cho 19 chương của Sổ tay và các cập nhật quản trị khác nhau để cải thiện khả năng sử dụng của Sổ tay, bao gồm các bản cập nhật cho các siêu liên kết trong Sổ tay.