Để hỗ trợ cung cấp các mũi tiêm chủng bổ sung, MVEC đã tạo một trang tham khảo có liên kết đến công cụ tính toán tiêm chủng SA Health cho bệnh nhân <10 tuổi và một bảng dễ đọc cho bệnh nhân >10 tuổi từ Sở Y tế.

Trang này có thể được truy cập thông qua liên kết sau Bắt kịp tiêm chủng