Bản ghi các phiên từ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) gần đây của chúng tôi hiện có sẵn để truy cập qua Cổng giáo dục MVEC Trang chủ.

Để truy cập các bản ghi, người tham dự có thể đăng nhập vào của chúng tôi Cổng thông tin giáo dục sử dụng chi tiết tài khoản hiện có của họ hoặc chỉ cần tạo tài khoản nếu là người dùng mới.

Nếu bạn không tham dự sự kiện nhưng muốn truy cập các bản ghi, bạn có thể mua quyền truy cập qua Cổng thông tin giáo dục.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự kiện CVU của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email protected].