Bản ghi các phiên từ Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) gần đây của chúng tôi hiện có sẵn để truy cập qua MVEC Education Portal Homepage.

To access the recordings, attendees can sign in to our Education Portal using their existing account details or simply create an account if are a new user.

Nếu bạn không tham dự sự kiện nhưng muốn truy cập các bản ghi, bạn có thể mua quyền truy cập qua Events Page.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về sự kiện CVU của chúng tôi, vui lòng liên hệ [email protected].