Dây chuyền lạnh là hệ thống vận chuyển và bảo quản vắc xin trong khoảng nhiệt độ từ +2°C đến +8°C từ nơi sản xuất đến điểm cấp phát. Nhiệt độ bảo quản tối ưu cho vắc xin là +5°C.

The Vaccine Storage Guidelines ‘Strive for 5’ provides information and advice for vaccine storage management for Australian immunisation service providers.  

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chuỗi lạnh Trang tham khảo.