Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia cuộc thi. Chúng tôi vui mừng thông báo những người chiến thắng sau đây:

  1. Ellen Brewster từ Trung tâm Y tế Casterton Coleraine 
  2. Kathryn Shepherd từ Tập đoàn Y tế Hamilton
  3. Brenda Miller từ City of Greater Bendigo và Trung tâm Y tế Bendigo 
  4. Anu Tillekeratne từ Hospital Street Doctors
  5. Roanne Reynolds từ Ovens Medical Group

Chúng tôi mong đợi để nhìn thấy bạn ở đó!