Sáng kiến An toàn Vắc xin Toàn cầu được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thành lập vào năm 2011 để đảm bảo rằng tất cả các quốc gia đều có chiến lược đảm bảo an toàn vắc xin. Điểm nổi bật mới nhất có sẵn qua liên kết sau và có một số thông tin hữu ích về khóa đào tạo Các Sự Kiện Bất Lợi Sau Khi Tiêm Chủng (AEFI) trong khu vực của chúng tôi (WPRO).

An toàn vắc xin toàn cầu