Tỷ lệ bao phủ tiêm chủng mới nhất cho thấy con số toàn quốc là gần 95% trẻ em Úc 5 tuổi được tiêm chủng đầy đủ, với tỷ lệ bao phủ trẻ em Thổ dân và dân đảo Torres St Eo dẫn đầu với gần 97%

The Guardian, ngày 7 tháng 7 năm 2019: Tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em Úc đạt kỷ lục 95%