Có một số loại vắc-xin cúm theo mùa có sẵn để sử dụng ở Úc trong mùa cúm năm 2020.

Một số thương hiệu cúm đã được lưu hành. Điều này có thể gây ra một số nhầm lẫn, do đó chúng tôi khuyến khích mọi người làm quen với các nhãn hiệu và hướng dẫn về liều lượng vào năm 2020.
 
Thương hiệu cúm và hướng dẫn liều lượng 2020:
Nhóm tuổi Thương hiệu và liều lượng
FluQuadri® 0,5ml (Sanofi) Vaxigrip Tetra® 0.5ml (Sanofi) Fluarix Tetra® 0.5ml (GSK) Afluria Quad® 0,5ml (Seqirus) Influvac Tetra® 0.5ml (Mylan) Fluad® Quad 0,5ml (Seqirus)
<6 tháng Quá trẻ để chủng ngừa (N/A)
6 đến 35 tháng (<3 năm) *¥ 0,5ml 0,5ml 0,5ml không áp dụng không áp dụng không áp dụng
≥3 năm đến <5 năm *¥ 0,5ml 0,5ml 0,5ml không áp dụng 0,5ml không áp dụng
≥5 đến <65 tuổi *¥ 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml không áp dụng

≥65 tuổi

0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml 0,5ml#

Để biết thêm thông tin về vắc-xin cúm theo mùa năm 2020, hãy tham khảo tài nguyên MVEC của chúng tôi: Khuyến nghị vắc-xin cúm trang