Các câu hỏi thường gặp của MVEC cho mùa cúm năm 2020 hiện có sẵn trực tuyến

Để xem trang tham khảo của chúng tôi, vui lòng nhấp vào liên kết sau:

MVEC: Vắc xin cúm: Các câu hỏi thường gặp