Một trang tham khảo tiêm chủng mới đã được tạo ra liên quan đến các phản ứng tại chỗ tiêm. Vui lòng nhấp vào liên kết để biết thêm thông tin Phản ứng tại chỗ tiêm