Với việc chuyển đổi từ Gardasil® sang Gardasil 9® trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia vào tháng 1 năm 2018, MVEC đã tạo một trang Tham khảo Tiêm chủng mới về Vi-rút u nhú ở người (HPV). Vui lòng theo liên kết để biết chi tiết MVEC: Virus gây u nhú ở người (HPV)