Kể từ ngày 8quần què Tháng 4 năm 2022, tiêm phòng cúm sẽ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với nhân viên y tế theo Đạo luật Sửa đổi Dịch vụ Y tế (Bắt buộc Tiêm phòng cho Nhân viên Y tế) năm 2020.

Nhân viên y tế tuân theo các Chỉ dẫn này bắt buộc phải tiêm phòng cúm trước ngày 15 tháng 8 năm 2022 và hàng năm sau đó.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo Sở Y tế: Tiêm chủng cho cán bộ y tế