Không nên dùng Menactra® cùng ngày với Prevenar 13®. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc sử dụng đồng thời có thể dẫn đến giảm đáp ứng miễn dịch đối với một số kiểu huyết thanh phế cầu khuẩn. Nếu cần cả hai loại vắc-xin, Prevenar 13® nên được tiêm trước, sau đó là Menactra® ít nhất 4 tuần sau đó. Nếu các vắc-xin này vô tình được tiêm trong cùng một ngày, Prevenar 13® nên được tiêm nhắc lại ít nhất 8 tuần sau đó. Menveo® và Nimenrix® có thể được sử dụng đồng thời với Prevenar 13®.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo Sổ tay Chủng ngừa Úc