Một số gia đình, người tiêu dùng và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã hỏi nhân viên MVEC về gen MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase) và các tác dụng phụ có thể xảy ra sau khi tiêm chủng [AEFI]. xin vui lòng tham khảo của chúng tôi trang MVEC để biết thêm thông tin.