Chúng tôi đã cập nhật các trang tham khảo về tiêm chủng MVEC sau đây để phản ánh những thay đổi đối với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP) kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020: