Gelatin trong vắc-xin có thể gây phản ứng dị ứng, do đó những người bị dị ứng nặng với gelatin nên tránh xa vắc-xin chứa gelatin. Xem trang tham khảo vắc-xin và dị ứng Gelatin mới của chúng tôi để biết thêm thông tin.

MVEC: Dị ứng gelatin & vắc-xin