Các Mạng lưới Dịch vụ Chủng ngừa Đặc biệt Quốc tế (INSIS) là sự hợp tác quốc tế có phối hợp của các hệ thống giám sát an toàn vắc-xin nhằm mục đích thúc đẩy niềm tin vào sự an toàn của vắc-xin.

Trang tham khảo mới của chúng tôi cung cấp tổng quan về mạng lưới quốc tế bao gồm các mục tiêu cho sự hợp tác quốc tế, tài trợ và các đại diện chính của Úc.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

MVEC: Mạng lưới Dịch vụ Chủng ngừa Đặc biệt Quốc tế