Có những loại vắc-xin bổ sung được khuyến nghị bởi các chuyên gia vắc-xin có sẵn để mua tư nhân. Chúng không miễn phí vì chúng không được liệt kê trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia hoặc được chính phủ tài trợ. Xem trang tham khảo tiêm chủng mới của chúng tôi để biết thêm thông tin về những loại vắc xin bổ sung nào được khuyến nghị cho những người từ 20 tuổi trở lên tại đây:

MVEC: Các loại vắc-xin bổ sung được khuyến nghị mua cho đến 20 tuổi (không được tài trợ)