MVEC’s latest podcast is now available!

Trong tập này, Katrina Clark thảo luận về vai trò của cô ấy với tư cách là Điều phối viên Tiêm chủng Bản địa Quốc gia, tầm quan trọng của việc tiêm chủng đối với cộng đồng Thổ dân và Dân đảo Torres Strait, cũng như những gì chúng ta có thể làm để tăng cường mức độ bao phủ trong nhóm này.

Để bắt đầu nghe, vui lòng theo liên kết dưới đây:

Tập 3: Katrina Clark- tiêm chủng cho các cộng đồng thổ dân và dân đảo Torres Strait