MVEC đã tạo một trang tham khảo về tiêm chủng với thông tin đáng tin cậy dành cho những người do dự về quy trình tiêm chủng. Vui lòng tham khảo những điều sau LIÊN KẾT để biết thêm thông tin