Từ tháng 11 năm 2016, Zostavax sẽ được tài trợ theo Chương trình Chủng ngừa Quốc gia dành cho những người từ 70 tuổi trở lên, đồng thời tài trợ cho những người từ 71–79 tuổi cũng được tài trợ cho đến tháng 10 năm 2021.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các tài nguyên mới của chúng tôi, vui lòng tham khảo trang MVEC