SAEFVIC đã cập nhật tài nguyên Zoster của mình và phát triển một trang câu hỏi thường gặp (FAQ) mới để các nhà cung cấp sử dụng. Các Câu hỏi thường gặp về vắc-xin Zoster trang cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi về việc sử dụng Zostavax® và có thể được sử dụng cùng với các tài nguyên hiện có trong Trang MVEC của Zoster.