To assist healthcare providers and families with the transition to the new NIP schedule on July 1 2018, MVEC has created a reference page outlining frequently asked questions (FAQ’s) adapted from our recent Cập nhật vắc-xin lâm sàng- Phiên bản đặc biệt.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang MVEC sau đây của chúng tôi:

Thay đổi lịch trình NIP ngày 1 tháng 7 năm 2018-Câu hỏi thường gặp