Luật 'No Jab, No Play' được đề xuất gần đây của Chính phủ bang Victoria sẽ có hiệu lực từ ngày 1st của tháng 1 năm 2016.

Mục đích của những thay đổi này là để cải thiện tỷ lệ tiêm chủng và giảm sự lây lan của các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc xin. Nó sẽ yêu cầu xác nhận tình trạng tiêm chủng khi đăng ký chăm sóc trẻ em. Luật tương tự đã được áp dụng ở NSW và Queensland.

Thông tin chi tiết về pháp luật và tài liệu cần thiết có trong phần Tài nguyên của ‘No Jab no Play’ page trên trang web MVEC của chúng tôi