Researchers from the Royal Children’s Hospital in Melbourne’s Specialist Immunisation Clinic and Drop in Centre have demonstrated mandatory immunisation policies ‘No Jab, No Pay’ and ‘No Jab, No Play’ show no association in vaccine uptake. Whilst the policies motivated attendance to a tertiary service, they don’t appear to be changing vaccination behaviour as was the intention, with further evaluation required. 

Đọc thêm tại đây:

vắc xin: Tác động của các chính sách tiêm chủng bắt buộc 'No Jab, No Pay' và 'No Jab, No Play' của Úc đối với các dịch vụ tiêm chủng, thái độ của cha mẹ đối với việc tiêm chủng và hấp thu vắc xin, tại một bệnh viện nhi cấp ba, Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia, Melbourne