Do tình hình COVID-19 hiện tại, trung tâm Tiếp nhận Tiêm chủng chỉ cung cấp vắc xin cho bệnh nhân RCH và dựa trên nhu cầu lâm sàng. Trẻ em và gia đình không phải là bệnh nhân hiện tại của RCH được khuyến khích đến gặp bác sĩ đa khoa địa phương hoặc nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng khác. 

MVEC: Trang phiên chủng ngừa của hội đồng bang Victoria có chi tiết liên lạc của các hội đồng trong Victoria, nhiều người trong số họ đã cập nhật trang web của họ để tư vấn về cách họ sẽ cung cấp dịch vụ tiêm chủng do COVID-19. Vui lòng liên hệ trực tiếp với hội đồng địa phương của bạn để biết thông tin cập nhật nhất.