Bộ Y tế đã đưa ra tuyên bố của Tiến sĩ Brett Sutton, Giám đốc Y tế Victoria, về Bệnh do vi-rút corona (COVID-19) và việc đóng cửa trường học ở Victoria

Bạn có thể đọc thông báo tại đây DHHS Vic: Ngành giáo dục và COVID-19