Gần đây, chúng tôi đã cập nhật trang ám ảnh về kim tiêm để bao gồm các thông tin và tài nguyên mới nhất có sẵn để giải quyết chứng sợ kim tiêm.

Trang của chúng tôi bao gồm thông tin và chiến lược dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cá nhân và người chăm sóc để quản lý chứng sợ kim tiêm và tiêm chủng.

Để xem trang này, vui lòng bấm vào liên kết sau:

MVEC: Chứng sợ kim tiêm