Để hỗ trợ các nỗ lực về môi trường và tính bền vững, MVEC khuyến khích báo cáo trực tuyến về các biến cố bất lợi sau khi tiêm chủng trên www.aefican.org.au; báo cáo trực tuyến đảm bảo tính chính xác của thông tin gửi tới SAEFVIC. 
Tuy nhiên, nếu một bản sao in được ưu tiên, một mẫu báo cáo SAEFVIC cập nhật hiện đã có trên SAEFVIC trang.