Những thay đổi đối với Chương trình Tiêm chủng Quốc gia cho Trẻ em (NIP) từ ngày 1 tháng 7 năm 2018 hiện đã có trên Vicvax, ứng dụng Lịch tiêm chủng Victoria. Hãy chắc chắn rằng bạn tải xuống ứng dụng ngay bây giờ.