MVEC thường được liên hệ với các câu hỏi liên quan đến tính năng mới của vắc-xin và chính sách tiêm chủng. Để truy cập bản tóm tắt các cuộc thảo luận về vắc-xin từ các Nhóm tư vấn kỹ thuật tiêm chủng quốc gia (NiTAG) khác nhau, vui lòng tham khảo trang tham khảo MVEC của chúng tôi:

Horizon scanning: What’s new in vaccines and international immunisation policy