Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi Vắc xin COVID-19: báo cáo và quản lý ở Victoria vào ngày 26 tháng 4 năm 2021.

Hội thảo trực tuyến tương tác này đã xem xét các câu hỏi mới nhất về an toàn vắc xin xung quanh vắc xin COVID-19, hướng dẫn giới thiệu bệnh nhân đi đánh giá trước khi tiêm chủng (VicSIS) và báo cáo các sự kiện an toàn liên quan đến vắc xin COVID-19.

Bản ghi sự kiện này hiện có sẵn trên cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini – 26th April 2021