Cảm ơn tất cả những người đã tham dự sự kiện miniseries CVU gần đây của chúng tôi Vắc xin COVID-19: Quang cảnh thời Victoria vào ngày 8 tháng 2 năm 2021.

Các chủ đề thuyết trình bao gồm nền tảng vắc-xin COVID-19, tính an toàn của vắc-xin COVID-19, triển khai vắc-xin COVID-19 ở Victoria, cũng như sự tham gia và cam kết của các bên liên quan.

MỘT miễn phí ghi lại sự kiện này hiện có sẵn thông qua cổng thông tin giáo dục của chúng tôi.

Để truy cập bản ghi này, vui lòng theo liên kết bên dưới:

CVU mini- ngày 8 tháng 2 năm 2021