Bài viết sau đây cung cấp thông tin tổng quan về các nền tảng vắc-xin khác nhau đang được sử dụng để phát triển vắc-xin COVID-19 và nêu rõ những loại vắc-xin nào hiện đang được thử nghiệm trên người.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây.:

Aljazeera: Vắc xin COVID-19 được giải thích bằng bản đồ và biểu đồ